Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Chư Prông - Gia Lai
gialai-chuprong-mgsonca@edu.viettel.vn