Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa

Chư Prông - Gia Lai
gialai-chuprong-mghoasua@edu.viettel.vn