Tuesday, 26/10/2021 - 18:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG,XÃ XUÂN AN,THỊ XÃ AN KHÊ,TỈNH GIA LAI.(NGƯỜI THỰC HIỆN WEBSITE-HOÀI HTC879-0968119879)

TKB TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG NĂM HỌC 2018-2019(ÁP DỤNG 1/10/2018)

ÁP DỤNG 1/10/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

TKB TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG NĂM HỌC 2018-2019(ÁP DỤNG 1/10/2018) .

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

THỜI KHOÁ LỚP 1A1GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : VÕ THỊ NHỊ

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

1

Chào cờ

Thể dục ( Chinh)

Toán

Mĩ thuật (Hằng)

Toán

2

Tiếng Việt

Tiếng Anh ( N)

Tiếng việt

Mĩ thuật (Hằng)

Tiếng việt

3

Tiếng Việt

Âm nhạc ( Trinh)

Tiếng Việt

Tiếng việt

Tiếng Việt

4

Tiếng anh ( N)

Thủ công ( Trinh)

Luyện TV

Tiếng Việt

HĐTT

5

 

 

HĐTV

Toán

 

 

Chiều

1

Toán

Tiếng việt

 

 

 

2

Luyện toán

Tiếng việt

 

 

 

3

Đạo đức

Luyện TV

 

 

 

4

Luyện TV

Tự nhiên và XH

 

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Sáng thứ năm các tuần: Tuần 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33)

 

 

THỜI KHOÁ LỚP 1A2GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : NGUYỄN THỊ THU HÀ

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật(Trinh)

Tiếng Việt

2

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật(Trinh)

Tiếng Việt

3

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Luyện TV

4

Tiếng Việt

HĐTV

Tiếng Anh(Nguyện)

Tiếng Việt

HĐTT

5

 

 

TNXH

Toán

 

 

Chiều

1

Tiếng Anh(Nguyện)

Đạo đức

 

 

 

2

Âm nhạc(Trinh)

Luyện Toán

 

 

 

3

Thủ công( Trinh)

Luyện TV

 

 

 

4

Thể dục( Chinh)

Luyện TV

 

 

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Sáng thứ năm các tuần: Tuần 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,20,32,34)

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

THỜI KHOÁ LỚP 2A1GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : MẠC THỊ HỚN

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

Chính tả

Thủ công

( Trinh)

Chính tả

Tập làm văn

3

Tập đọc

Luyện TV

Toán

Đạo đức

( Hằng)

Thể duc ( Chinh)

4

Toán

Tập viết

Luyện toán

Kể chuyện

( Hằng)

HĐTT

5

TiếngAnh(Nguyện)

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

TiếngAnh(Nguyện)

HĐTV

 

 

2

Mĩ thuật( Hằng)

Âm nhạc(Quang )

LTVC

 

 

3

 

TNXH( Trinh)

Luyện TV

 

 

4

 

Thể duc ( Chinh)

Luyện toán

 

 

 

Ghi chú: Học Mĩ thuật( Chiều thứ hai các tuần: Tuần 1,5,9,13,17,21,25,29,33)

 

 

 

 

THỜI KHOÁ LỚP 2A2GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : NGUYỄN THỊ THANH THÚY

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Thủ công( Trinh)

Thể duc ( Chinh)

Toán

Toán

2

Tập đọc

Thể duc ( Chinh)

Tập đọc

Chính tả

Tập làm văn

3

Tập đọc

TiếngAnh(Nguyện)

Toán

TNXH

HĐTT

4

Toán

Âm nhạc(Quang)

Luyện toán

HĐTV

TiếngAnh(Nguyện)

5

Kể chuyện

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

Toán

LTVC

 

 

2

Mĩthuật(Hằng)

Chính tả

Luyện TV

 

 

3

 

Luyện TV

Tập viết

 

 

4

 

Đạo đức

Luyện Toán

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Chiều thứ hai các tuần: Tuần 2,6,10,14,18,22,26,30,34)

 

THỜI KHOÁ LỚP 3A1GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : PHAN THỊ THANH TRÀ

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

TNXH

( Trinh)

Tập đọc

Toán

2

Tập đọc

 

Tập viết (Hằng)

Toán

Thể duc ( Chinh)

Tập làm văn

3

 

Tập đọc- Kể chuyện

Chính tả

Âm nhạc ( Q)

Toán

Đạo đức

(Hằng)

4

Toán

Luyện TV

Luyện TV

Luyện Toán

HĐTT

5

 

Luyện Toán

 

 

Tiếng Anh

( Nguyện)

 

Chiều

1

TNXH

( Trinh)

 

LTVC

 

 

2

Kỹ thuật ( Chinh)

Mĩ thuật

(Hằng)

Chính tả

 

 

3

Thể duc ( Chinh)

 

HĐTV

 

 

4

Tiếng Anh

( Nguyện)

 

Luyện TV

 

 

 

Ghi chú: Học Mĩ thuật( Chiều thứ ba các tuần: Tuần 1,5,9,13,17,21,25,29,33)

 

 

THỜI KHOÁ LỚP 3A2GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : ĐỖ VĂN TÍNH

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

Sáng

1

Chào cơ

Tiếng Anh

( Nguyện)

Tiếng Anh

( Nguyện)

Toán

Toán

 

2

Tập đọc

LTVC

Âm nhạc ( Q)

Tập đọc

Thể duc ( Chinh)

 

3

Tập đọc- Kể chuyện

Luyện TV

TNXH

( Trinh)

TNXH

( Trinh)

Tập làm văn

 

4

Toán

Toán

Đạo đức

(Hằng)

Luyện Toán

Luyện TV

 

5

 

Luyện Toán

 

 

HĐTT

 

 

Chiều

1

Kỹ thuật ( Chinh)

 

Chính tả

 

 

 

2

Tập viết

Mĩ thuật

(Hằng)

HĐTV

 

 

 

3

Chính tả

 

Toán

 

 

 

4

Luyện TV

 

Thể duc ( Chinh)

 

 

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Chiều thứ ba các tuần: Tuần 2,6,10,14,18,22,26,30,34)

 

THỜI KHOÁ LỚP 4A1GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : NGUYỄN THỊ THỦY

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

Sáng

 

1

Chào cờ

Âm nhạc(Q)

Tập đọc

Thể dục (Chinh)

Toán

2

Tập đọc

Khoa học (Trinh)

Toán

Toán

Tập làm văn

3

Tiếng Anh (Nguyện)

Kể chuyện(Hằng)

(Luyện TV)

Kĩ thuật (Hương)

Tiếng Anh(Nguyện)

4

Toán

Đạo đức (Hằng)

LTVC

Tập làm văn

Luyện Toán

5

 

 

Lịch sử (Trinh)

Khoa học (Trinh)

HĐTT

 

Chiều

1

Chính tả

Toán

 

 

 

2

Luyện TV

Thể dục(Chinh)

 

 

 

3

Luyện Toán

LTVC

Mĩ thuật(Hằng)

 

 

 

4

Địa lí (Trinh)

Luyện TV

 

 

 

 

Ghi chú: Học Mĩ thuật( Chiều thứ tư các tuần: Tuần 1,5,9,13,17,21,25,29,33)

*Hoạt động thư viện sáng thứ 4

 

 

THỜI KHOÁ LỚP 4A2GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : NGUYỄN THỊ NHI

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

Sáng

 

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Thể dục (Chinh)

2

Tập đọc

Chính tả

Đạo đức (Hằng)

Kĩ thuật (Hương)

Toán

3

Toán

Địa lí

Tập đọc

Luyện Toán

Luyện Toán

4

Lịch sử

Luyện TV

LTVC

Khoa học (Trinh)

Tập làm văn

5

 

 

Luyện TV

Tập làm văn

HĐTT

 

Chiều

1

Kể chuyện

Âm nhạc (Quang)

 

 

 

2

Tiếng Anh (Nguyện)

Khoa học (Trinh)

 

 

 

3

LTVC

Thể dục (Chinh)

Mĩ thuật (Hằng)

 

 

4

Luyện TV

Tiếng Anh (Nguyện)

 

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Chiều thứ tư các tuần: Tuần 2,6,10,14,18,22,26,30,34)

*Hoạt động thư viện sáng thứ 5

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

THỜI KHOÁ LỚP 5A1GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : HỒ THỊ THU HUYỀN

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

Sáng

 

1

Chào cờ

Toán

Âm nhạc

(Quang)

Lịch sử(Trinh)

Tiếng Anh

( Nguyện)

2

Tập đọc

Luyện Toán

Thể duc ( Chinh)

Chính tả ( Trinh

Khoa học(Hằng)

3

Toán

Kỹ thuật

(Hương)

Khoa học(Hằng)

Toán

Toán

4

Đạo đức(Thủy)

LTVC

Địa lí (Trinh)

Tập làm văn

Tập làm văn

5

 

Kể chuyện(Hằng)

 

Luyện TV

HĐTT

 

Chiều

1

LTVC

 

Toán

 

 

2

Luyện TV

 

Tập đọc

Mĩ thuật

(Hằng)

 

3

Tiếng Anh

( Nguyện)

 

Thể dục(Chinh)

 

 

4

Luyện Toán

 

Luyện TV

 

 

 

Ghi chú: Học Mĩ thuật( Chiều thứ năm các tuần: Tuần 1,5,9,13,17,21,25,29,33)

Hoạt động thư viện giờ ra chơi sáng thứ 2

 

 

THỜI KHOÁ LỚP 5A2GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

 

Sáng

 

1

Chào cờ

Toán

Khoa học(Hằng)

Toán

Khoa học(Hằng)

2

Tập đọc

Kỹ thuật

(Hương)

Toán

Luyện Toán

Tiếng Anh

( Nguyện)

3

Đạo đức(Thủy)

Thể duc ( Chinh)

Tập đọc

Thể duc ( Chinh)

Toán

4

Toán

LTVC

Chính tả

Tập làm văn

Tập làm văn

5

 

 

Luyện TV

Luyện TV

HĐTT

 

Chiều

1

LTVC

Lịch sử(Trinh)

 

 

 

2

Kể chuyện

Tiếng Anh

( Nguyện)

 

Mĩ thuật

(Hằng)

 

3

Luyện TV

Âm nhạc

(Quang)

 

 

 

4

Luyện Toán

Địa lí (Trinh)

 

 

 

 

Ghi chú: *Học Mĩ thuật( Chiều thứ năm các tuần: Tuần 2,6,10,14,18,22,26,30,34)

Hoạt động thư viện giờ ra chơi sáng thứ 6

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY : LÊ XUÂN THỦY

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ NĂM

CHIỀU

 

 

 

3

Đạo đức 5A2

 

4

Đạo đức 5A1

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY : NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THÚ BA

THỨ NĂM

SÁNG

2

Kỹ thuật 5A2

Kỹ thuật 4A2

3

Kỹ thuật 5A1

Kỹ thuật 4A1

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY : TRẦN THANH QUANG

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ BA

THỨ TƯ

SÁNG

1

4A1

5A1

2

 

3A2

3

 

3A1

4

2A2

 

5

 

 

CHIỀU

1

4A2

 

2

2A1

 

3

5A2

 

4

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY : VÕ TRUNG CHINH

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

 

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

 

Thể dục 1A1

Thể dục 2A2

Thể dục 4A1

Thể dục 4A2

2

 

Thể dục 2A2

Thể dục 5A1

Thể dục 3A1

Thể dục 3A2

3

 

Thể dục 5A2

 

Thể dục 5A2

Thể dục 2A1

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Kỹ thuật 3A2

 

 

 

 

2

Kỹ thuật 3A1

Thể dục 4A1

 

 

 

3

Thể dục 3A1

Thể dục 4A2

Thể dục 5A1

 

 

 

4

Thể dục 1A2

Thể dục 2A1

Thể dục 3A2

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN TIẾNG ANH - NGƯỜI DẠY: LÊ THỊ ƯỚC NGUYỆN

( 20 tiết/tuần)

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

 

3A2

3A2

 

5A1

2

 

1A1

 

 

5A2

3

4A1

2A2

 

 

4A1

4

1A1

 

1A2

 

2A2

5

2A1

 

 

 

3A1

CHIỀU

1

1A2

2A1

 

SH câu LB Tiếng Anh

 

2

4A2

5A2

 

 

 

3

5A1

 

 

 

 

4

3A1

4A2

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY: BÙI THỊ MAI TRINH

( 23 tiết/tuần)

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

SÁNG

1

 

Thủ công 2A2

TNXH 3A1

Lịch sử 5A1

2

 

Khoa học 4A1

Thủ công 2A1

Chính tả 5A1

3

 

Âm nhạc 1A1

TNXH 3A2

TNXH 3A2

4

 

Thủ công 1A1

Địa lí 5A1

Khoa học 4A2

5

 

 

Lịch sử 4A1

Khoa học 4A1

CHIỀU

1

TNXH 3A1

Lịch sử 5A2

 

 

2

Âm nhạc 1A2

Khoa học 4A2

 

 

3

Thủ công 1A2

TNXH 2A1

 

 

4

Địa lí 4A1

Địa lía 5A2

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY BỘ MÔN - NGƯỜI DẠY: HẰNG

( 23 tiết/tuần)

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

 

 

Khoa học 5A2

Mĩ thuật khối 1

Khoa học 5A2

2

 

Tập viết 3A1

Đạo đức 4A2

Mĩ thuật khối 1

Khoa học 5A1

3

 

Kể chuyện 4A1

Khoa học 5A1

Đạo đức 2A1

Đạo đức 3A1

4

 

Đạo đức 4A1

Đạo đức 3A2

Kể chuyện 2A1

 

5

 

Kể chuyện 5A1

 

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Mĩ thuật khối 2

Mĩ thuật khối 3

Mĩ thuật khối 4

Mĩ thuật khối 5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CÁC LỚP: ĐÀO THANH HOÀI

(Áp dụng từ ngày 01 /10/2018)

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

1

 

 

 

 

 

2

5A1

 

4A1

4A2

5A2

3

 

 

 

 

 

4

 

1A2

 

2A2

 

5

 

 

1A1

 

 

CHIỀU

1

 

 

2A1

 

 

2

 

 

3A2

 

 

3

 

 

3A1

 

 

 

 

LỊCH HỌC MÔN MĨ THUẬT- GCBM- HẰNG

TUẦN

THỨ

Ghi chú

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Tuần 1

2A1

3A1

4A1

5A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật khối 1: Tuần lẻ lớp 1A1; tuần chẵn lớp 1A2

Tuần 2

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 3

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

Tuần 5

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 6

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 7

 

 

 

 

Tuần 8

 

 

 

 

Tuần 9

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 10

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 11

 

 

 

 

Tuần 12

 

 

 

 

Tuần 13

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 14

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 15

 

 

 

 

Tuần 16

 

 

 

 

Tuần 17

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 18

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 19

 

 

 

 

Tuần 20

 

 

 

 

Tuần 21

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 22

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 23

 

 

 

 

Tuần 24

 

 

 

 

Tuần 25

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 26

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 27

 

 

 

 

Tuần 28

 

 

 

 

Tuần 29

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 30

2A2

3A2

4A2

5A2

Tuần 31

 

 

 

 

Tuần 32

 

 

 

 

Tuần 33

2A1

3A1

4A1

5A1

Tuần 34

2A2

3A2

4A2

5A2

 

 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 22
Tháng 10 : 452
Năm 2021 : 6.118