Địa chỉ: Xã Cửu An
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Bình Minh

Xã Cửu An
gialai-ankhe-mgbinhminh@edu.viettel.vn