A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gương điển hình 2018

Chi bộ trường MN Xuân Hưng xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "Tự diễn biến, tự chuyển hóa " trong nội bộ

 

Chủ đề:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ TUYÊN TRUYỀN, XÂY DỰNG TINH THẦN CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

TRONG NỘI BỘ

 

Kính thưa Ban Tổ chức

Ban giám khảo

Kính thưa quý vị đại biểu

Cùng toàn thể các đồng chí

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hi sinh, vì tổ quốc, vì nhân dân của Người. Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo , quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có phong cách làm khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “ Hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”

Thế nhưng trong thực tế hiện nay, sự “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự tự thay đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. “Tự diển biến”, “tự chuyển hóa” là một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ “giặc nội xâm” rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. Vì thế phòng chống“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng tiêu cực, suy thoái. Từ “tự diễn biến”, đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa”; từ “tự diễn biến” từng người đến “tự diễn biến” cả đội ngũ; từ “tự chuyển hóa” từng người đến “tự chuyển hóa” cả một tổ chức, nếu chúng ta không có những biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hữu hiệu.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, ngày càng xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, xa rời lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xa rời Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời đường lối của Đảng; sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhất là ngày càng xa rời những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa, trượt dần sang đạo đức, lối sống tư sản, hoặc quay về với những thói hư, tật xấu của đạo đức, lối sống phong kiến… sẽ dẫn tới “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.

Và, sau buổi học tập chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Chi Bộ, tôi cảm thấy thật sự tâm đắc với nội dung: “Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ.

Kính thưa các đồng chí

Chi bộ Mầm Non Xuân Hưng chúng tôi xem việc thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là nhiệm vụ trọng tâm của cả chi bộ, với phương châm phòng là chính, vì vậy chi bộ chúng tôi luôn luôn tuyên truyền giáo dục vào các buổi họp nhằm mục đích để cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên hiểu được và tránh xa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên thực hiện công tác giáo dục và tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đề phát huy hiệu quả thiết thực của công tác này, Chi bộ MN Xuân Hưng chúng tôi đã sáng tạo những phương thức riêng, khơi gợi sự hứng thú, chủ động tìm tòi của cán bộ, đảng viên, người lao động như: Phát động phong trào Tủ sách Bác Hồ kêu gọi cán bộ công chức, Đảng viên sưu tầm, đóng góp xây dựng tủ sách, tư liệu về Bác. Chi bộ MN Xuân Hưng chúng tôi luôn khuyến khích các cán bộ Đảng viên- giáo viên- công nhân viên và đặc biệt là các đoàn viên trẻ thường xuyên mượn sách Bác Hồ để đọc và nghiên cứu tìm hiểu về cuộc đời của Bác. Tổ chức cho mọi người thay phiên nhau kể chuyện Bác Hồ và rút ra bài học kinh nghiệm vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt tổ khối….Bên cạnh đó chi bộ luôn khuyến khích và có các hình thức khen thưởng đối với cán bộ- đảng viên- giáo viên- công nhân viên tham gia, đạt giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đất nước và quê hương Đồng Nai, viết bài thu hoạch sau học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Tham gia các hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu trong công tác và trong sinh hoạt. Qua việc lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến có tác dụng nêu gương về sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiên quyết chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan trong khi thi hành công vụ; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ để Đoàn viên thanh niên thấy được giá trị to lớn, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xã hội. Thông qua các buổi tọa đàm, thảo luận chuyên đề cụ thể đã gắn lời dạy của Bác với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, của cán bộ giáo viên trong thời đại mới; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa đất nước, Tổ chức cho đoàn viên thanh niên hàng năm học tập 6 bài lý luận chính trị và viết bài thu hoạch đúng thời gian quy định.

Kính thưa các đồng chí

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em, Chi bộ MN Xuân Hưng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch có ý nghĩa thiết thực trong việc làm theo Bác bằng các hoạt động thiết thực như: quyên góp ủng hộ trẻ em mồ côi: Chi bộ đã xây dựng mô hình nuôi ăn trưa cho bé Trần Nguyễn Hà Nguyên 2 năm liền và đang tiếp tục nuôi ăn cho cháu Đặng Trương Duy ở lớp nhà trẻ.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dẫu bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Tư tưởng và việc làm của Người về công tác đền ơn đáp nghĩa là sự kế thừa truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là tài sản tinh thần to lớn mang đậm giá trị nhân văn.

Học tập tư tưởng cao đẹp ấy, chi bộ đã kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường thăm hỏi các gia đình chính sách, người già neo đơn vào ngày Thương binh liệt sĩ hay vào các dịp lễ Tết.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa cũng như chuyên đề hàng năm được chi bộ MN Xuân Hưng thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương thức triển khai. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, gắn liền với thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc... Trên website của trường đã thành lập một chuyên mục riêng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng tải những bài viết, mẫu chuyện nhằm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức của Bác, tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và đoàn viên trẻ trong trường.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đông đảo cán bộ, đảng viên quần chúng trong nhà trường đã tham gia học tập với tinh thần tự giác, có trách nhiệm cao.

Hưởng ứng tinh thần tự giác, tự phấn đấu, tinh thần hợp tác; cá nhân và tập thể trường Mầm Non Xuân Hưng đã cố gắng trong công tác chuyên môn và đạt được một số thành tích như: đạt 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh và 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong đó: Cấp tỉnh: có một giáo viên đạt giải nhì; Cấp huyện: Có một giáo viên đạt giải nhất và 1 giáo viên đạt giải nhì. Đó là những thành quả đáng ghi nhận về sự cố gắng của cá nhân và cả tập thể chi bộ nhà trường.

Ngoài ra, chi bộ luôn chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CB-GV-CNV. Chi bộ đã trực tiếp chỉ đạo công đoàn nhà trường tổ chức thành lập nguồn vốn tương trợ hàng tháng để giúp đỡ CB-GV-CNV có hoàn cảnh khó khăn vay quỹ để chăm lo ổn định cuộc sống, Quỹ này được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của CBCC tại đơn vị. Đây là hành động thiết thực nhằm động viên CB-GV-CNV yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Không dừng lại ở đó Chi bộ MN Xuân Hưng còn chỉ đạo công đoàn nhà trường với khẩu hiệu Tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” được đề cao trong nhà trường đó là việc giúp đỡ, tặng quà cho cán bộ công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ tết. Hoặc khi có người thân bệnh nặng, cũng kêu gọi tập thể nhà trường cũng chung tay chia sẻ. Ngoài ra còn thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt, tiếp bước trẻ em đến trường …kịp thời.

Kính thưa các đồng chí

Đối với bản thân tôi, là một Đảng viên, một bí thư chi đoàn, một giáo viên trẻ tôi luôn không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lỗi chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đề ra. Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên nêu cao ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm. Luôn cố gắng tự sửa mình từ lời ăn tiếng nói đến các cử chỉ hành động để ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn. Quan tâm đến các đoàn viên trong chi đoàn, đưa chi đoàn đi lên ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó tôi không ngừng tuyên truyền đến Đoàn viên, người thân và gia đình về sự nguy hiểm của việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để xây dựng một Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp, chúng ta hãy luôn đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hãy sống học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                      Xuân Hưng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

                                                                                                Người viết

 

 

                                                                                            Trần Thị Thắm 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 590
Hôm qua : 722
Tháng trước : 18.518
Năm trước : 31.080
Tổng số : 244.806