A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài phát biểu ra trường của học sinh khối Lá

           Kính thöa quyù vò ñaïi bieåu, quyù phuï huynh hoïc sinh cuøng caùc coâ giaùo kính meán! Hôm nay trong không khí hân hoan của ngày lễ ra trường. Con tên : .................................. con rất vinh dự đại diện cho tất cả các bạn lớp Lá đang học tại trường mầm non Xuân Hưng nói lên cảm nghĩ của mình khi saép phaûi rôøi xa maùi tröôøng thaân yeâu.

Nhôù nhöõng ngaøy thaùng tröôùc

Meï daét con ñeán tröôøng

ÔÛ ñoù coù tình thöông

Naâng böôùc con khoân lôùn

Nhôø ôn coâ daïy doã

Nay con ñaõ thaønh ngöôøi

           Kính thưa các cô ! Trong thời gian qua các con được học tại trường mầm non Xuân Hưng .Chúng con đã được bàn tay thương yêu của các cô nâng niu, chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho con những nét chữ đầu tiên. Nay chúng con đã lớn đủ kiến thức và hành trang để bước vào lớp 1.

           Chúng con phải chia tay các cô rồi, tạm biệt mái trường MN Xuân Hưng thân yêu nơi đã chấp cánh những ước mơ của chúng con bay cao. Trong giờ phút chia tay bồi hồi xúc động này, con không biết nói gì hơn con xin thay mặt cho các bạn kính chúc các cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngày mai đây các con sẽ xa các cô , xa mái trường thân yêu nhưng chúng con sẽ không quên công ơn của các cô đã dạy dỗ, chăm sóc cho các con nên người .Chúng con xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là những bông hoa bé ngoan của trường mầm non Xuân Hưng. Con cũng xin coù ñoâi lôøi nhaén nhuû ñeán caùc em : Caùc em ôi! Caùc em ôû laïi hoïc thaät ngoan, thaät gioûi vaø vaâng lôøi caùc coâ caùc em nheù.

      Cuoái cuøng con xin kính chuùc caùc coâ thaät nhieàu söùc khoeû ñeå dìu daét caùc em nhoû, kính chuùc quyù ñaïi bieåu, phuï huynh hoïc sinh söùc khoeû, haïnh phuùc.


Tác giả: Trần Thị Thu Lệ
Nguồn:Trường MN Xuân Hưng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 220
Tháng trước : 5.537
Năm trước : 259.968
Tổng số : 386.532