1. Hồ Vĩnh An ( KT)

2. Trương T.Kiều Kiên  ( Y tế - VT)

3. Trương Ngọc Toại  ( BV)

4. Trần Hoặc ( BV)

5. Đỗ Tấn Hùng ( BV)