BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

 

*Hiệu trưởng: Trần Thị Ca
*Chuyên môn: Cử nhân giaó dục mầm non
*Điện thoại: 0373003119
*Email: trannhaca02@gmail.com

 


 

 

 

*Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Lệ
*Chuyên môn: Cử nhân giaó dục mầm non
*Điện thoại: 0347377650
*Email: thule2112@gmail.com

 


 

 

 

*Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Liên
*Chuyên môn: Cử nhân giaó dục mầm non
*Điện thoại: 0986162115
*Email: kimlienrose@yahoo.com