Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm :

1. Chi bộ 

2. Ban giám hiệu 

3. Công đoàn 

4. Đoàn thanh niên 

5. Các tổ chuyên môn  - Tổ công nhân viên

6. Tổ hành chánh

7. Ban đại diện CMHS