Tiêu đề website: 

Hiệu trưởng: Phan Thị Minh Thùy

Địa chỉ: K2/72 Khu Văn Hải, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0251.384.5923