Triển khai cuộc thi Viết về người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ 4 – năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi Viết về người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ 4 – năm 2022

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng thi đua - khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 783/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ tư – năm 2022 hội đồng thi đua trường triển khai cuộc thi đến toàn thể CBGVNV với các nội dung cụ thể như sau:

    I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

    - Tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những hành động, nghĩa cử tốt đẹp, có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố hướng đến chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/1997-01/01/2022) và kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022).

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi diễn ra công khai, thiết thực, phát huy được sự tham gia tích cực của các thành viên trong nhà trường.

- Nội dung bài viết phải thể hiện mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục, các nhân vật là gương người thật, việc thật, không cắt dán các bài, video clip trên mạng để đưa vào bài dự thi.

         II.  THỂ LỆ CUỘC THI  

 1. Đối tượng và nội dung tham gia cuộc thi
 1. Đối tượng tham gia
 • Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chú ý chi đoàn tham gia đầy đủ.
 1. Nội dung
 • Những tác phẩm báo chí( báo viết, báo nói, báo hình) của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và thành phố Đà Nẵng kể từ ngày kết thúc Cuộc thi lần thứ 3 (ngày 11/6/2021) đến ngày 30/4/2021.
 • Những bài viết, video clip của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trong các lĩnh vực hoạt động và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/4/2022.
 1. Tiêu chí tác phẩm, tác giả dự thi
 1. Đối với tác phẩm dự thi
 • Các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt được viết trong các tác phẩm dự thi phải là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện qua phong trào thi đua, yêu nước của cơ quan, địa phwowngn mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vin, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh, khen thưởng nhưng tiếp tục có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và thành phố; phải là người thật, việc thật, không hư cấu; có tác dụng tuyên truyền giáo dục, thuyết phục, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội mang lại hiệu quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
 • Tác phẩm, báo viết, bài viết có từ 800 từ đến tối đa không quá 2000 từ ( khuyến khích các tác phẩm báo chí, bài viết kèm theo ảnh tư liệu).
 • Tác phẩm báo nói, báo hình, video clip có thời lượng không quá 7 phút.
 • Các tác phẩm dự thi không được sao chép nội dung từ các tác giả khác; chưa gởi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.
 1. Đối với tác giả dự thi
 • Một người có thể có nhiều bài dự thi, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tác giả phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực chính xác đối với nội dung tác phẩm.
 • Người dự thi phải ghi rõ thông tin của cá nhân: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ thường trú; số điện thoại; địa chỉ email (nếu có) trong bài dự thi. Ghi rõ tên, địa chỉ của nhân vật được nêu trong tác phẩm dự thi để thuận lợi cho việc trao giải, khen thưởng.
 1. Quy định về đặt tên file và gởi tác phẩm dự thi
 1. Cơ quan, đơn vị, tác giả gởi tác phẩm dự thi trực tuyến bằng cách truy cập vào địa chỉ Website của cuộc thi:

* http://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022

 1. Đặt tên file tác phẩm dự thi bằng chữ in hoa, không dấu theo cấu trúc sau: TÊN TÁC PHẨM – TÊN TÁC GIẢ ( ví dụ: MÓN QUÀ CỦA THẦY GIÁO – NGUYỄN THI B ÌNH)

Mọi trao đổi, vướng mắc về việc nộp tác phẩm dự thi, vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Hữu Minh Đức, Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban thi đua, khen thưởng, điện thoại: 02363.575.578 – 0935170789

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 • Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 20 tháng 04 năm 2022 và tác giả trực tiếp gởi tác phẩm dự thi được quy định tại khoản a mục 3: quy đinh về đặt tên file và gởi tác phẩm dự thi ở trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với cán bộ, giáo viên
 • Tham gia theo kế hoạch của nhà trường và chú ý phần nội dung và thể lệ cuộc thi.
 1. Đối với chi đoàn trường
 • Bí thư chi đoàn tổ chức tuyên truyền cuộc thi trên trang facebook của chi đoàn trường, triển khai sâu rộng trong toàn thể đoàn viên trong chi đoàn trường để tham gia.
 • Trong quá trình dự thi và trước thời gian nộp bài bí thư chi đoàn chú ý đôn đốc, nhắc nhở, động viên đoàn viên tham gia tích cực và hiệu quả.
 1. Tổ trưởng chuyên môn:

- Đôn đốc, nhắc nhở tổ viên tham gia tốt cuộc thi.

              -  Phân công thành viên trong tổ thực hiện 2 nội dung sau:

              + Tổng hợp thống kê bài dự thi và gởi về PHT