Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bảy
Tổ Trưởng Nguyễn Thị Bảy
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách