Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Mệnh
Tổ phó Tổ 4 Huỳnh Thị Mệnh
Ngày tháng năm sinh 10/06/1966
Giới tính Nữ
Điện thoại 0905788634
Email huynhthimenhdn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách