Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 1.606
Kê hoạch - Xây dựng quận Thanh Khê “An toàn - không bạo lực  với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035”

Kê hoạch - Xây dựng quận Thanh Khê “An toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035”

Thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021 - 2025”, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê ban hành Kế hoạch thực hiện quận Thanh Khê ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.