Kê hoạch y tế năm học và hoạt động cụ thể từng tháng:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG CÔNG TÁC Y TẾ NĂM HỌC 2020-2021.doc 

KẾ HOẠCH Y TẾ NAM HỌC 2020-2021.doc