Tổng số CBGVNV: 50

- CBQL: 03; Giáo viên: 33; Nhân viên: 14, trong đó: KT: 01, Y tế-TQ:01 VT: 01; CD: 06; BV: 03; NV CS: 02;

- Biên chế: 33, trong đó: BGH: 03; GV:33.

- Đảng viên: 15; Đoàn viên TN: 10;

- Trình độ chuyên môn Giáo viên trên chuẩn: 96,7%

- Đại học: 25 (80,6%); Cao đẳng: 05 (16,1%)