Công văn số 572/HD-PGDĐT Ngũ Hành Sơn ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021    572 HD-PGDDT HD chuyen mon.pdf