19/04/20  KHỐI 4  89
TUẦN 21- TIẾNG VIỆT LỚP 4 - CHÍNH TẢ : NHỚ - VIẾT "CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI", NGHE-VIẾT "SẦU RIÊNG"
 19/04/20  KHỐI 4  170
TUẦN 21-TOÁN LỚP 4: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
 19/04/20  KHỐI 4  83
TUẦN  21- TIẾNG VIỆT LỚP 4- LTVC: CÂU KỂ AI THẾ NÀO? VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?