20/04/20  DẠY VÀ HỌC  140
TUẦN 21 - LỊCH SỬ LỚP 4: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC
 20/04/20  DẠY VÀ HỌC  88
TUẦN 21 - ĐIA LÍ LỚP 4: NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
 20/04/20  DẠY VÀ HỌC  131
TUẦN 22 - TOÁN LỚP 4 - SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ (TR.121)
 20/04/20  DẠY VÀ HỌC  258
TUẦN 22 - TIẾNG VIỆT LỚP 4 - KỂ CHUYỆN: CON VỊT XẤU XÍ
 20/04/20  DẠY VÀ HỌC  103
TUẦN 22 - TOÁN LỚP 4: LUYỆN TÂP (TR.122)
 20/04/20  DẠY VÀ HỌC  144
TUẦN 22 - TIẾNG VIỆT LỚP 4 - TÂP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI