Video 2:Thực tập phương án chữa cháy cho CBGVNV và học sinh

Thực tập phương án chữa cháy cho CBGVNV và học sinh