• TUẦN 3. KHÍ HẬU
    | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
  • TUẦN 10. NÔNG NGHIỆP
    | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  • TUẦN 11. LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
    | Trường Tiểu học Lê Bá Trinh | 22 lượt tải | 1 file đính kèm