Cô Trần Thị Lan Chi - Hiệu trưởng

Cô Vũ Thị Thanh Vinh - Phó hiệu trưởng