A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC

HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội