Thứ sáu, 03/02/2023 - 06:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HỒNG ÁNH.
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3835.504257231561!2d108.19459815075143!3d15.98724468887727!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a520e1e7569%3A0x79e6a865af389777!2zVHLGsOG7nW5nIFRIQ1MgTmd1eeG7hW4gSOG7k25nIMOBbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1589877928360!5m2!1svi!2s" width="1200" height="350" align="middle" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>