Thực hiện sự chỉ đạo từ các cấp, trường THCS Nguyễn Hồng Ánh xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão năm học 2020-2021 như sau: