Ban lãnh đạo
 • Đào Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0988300956
  • Email:
   oanhthptml@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Hoàng Hồng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0917678933
  • Email:
   thaothaotrang@gmail.com
 • Nguyễn Đình Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   09180218879
  • Email:
   nnn281nnn281@Gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều