array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Trường TH Nậm Pố mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Nậm Pố mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Nậm Pố  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0900000000. 

Email        : dbn-muongnhe-thnampo@edu.viettel.vn

Bài viết liên quan