Bùi Huấn là giáo viên trường tiểu học Mường Toong số 1

Học sinh của thầy Bùi Huấn