Thầy cô và học sinh qua suối Nậm Là tới trường

Thầy cô và học sinh vất vả lội suối để đến trường 

Nhãn

 

Bài viết liên quan