CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Khắc phục mọi khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trường PTDT Bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, vừa triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình thay SGK đối với cấp tiểu học.

Năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trường PTDT Bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, vừa triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình thay SGK đối với cấp tiểu học, nên có những khó khăn, khác biệt hơn so với các năm học trước.

(Tham gia tập huấn chương trình SGK lớp 2)

Đội ngũ cán bộ quản lý Nhà trường đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của giáo viên và học sinh. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Qua đó, đảm bảo các điều kiện tốt nhất triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Chương trình thay SGK theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Nội dung chủ yếu của Chương trình giáo dục phổ thông mới được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9); giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, thời gian qua Nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu, nội dung chương trình tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân.      

Nội dung Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam; đồng thời, tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại khoa học - công nghệ và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đồng Thị Thuý, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên xác định việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo sự ổn định, tuân thủ đúng quy định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.

(Đ/c: Đồng Thị Thúy - Hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo Chuyên môn)

Có thể khẳng định, nội dung chương trình tổng thể đã được xây dựng với quy định cụ thể về những biểu hiện về phẩm chất, năng lực học sinh ở cuối cấp học; định hướng nội dung của 14 lĩnh vực giáo dục; từ đó quy định hệ thống môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp học, cấp học. Đây là những quy định làm căn cứ để xây dựng các chương trình môn học, hoạt động giáo dục nhằm khắc phục hạn chế của chương trình hiện hành; bảo đảm sự giảm tải, “liên thông ngang, dọc” và không trùng lặp về nội dung kiến thức giữa các môn học, cấp học, đáp ứng nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH trung Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đó, xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Mặt khác, cần tránh sự quá tải những nội dung thiếu thiết thực với người học; giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học và các chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Ðồng thời khắc phục tình trạng chương trình bị cắt khúc, thiếu xuyên suốt, thiếu thống nhất giữa các cấp học.

Chương trình, SGK đổi mới cần bảo đảm quá trình dạy và học chuyển từ chủ yếu trực tiếp trên lớp sang phối hợp tốt giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần đổi mới phương pháp, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Riêng đối với học sinh, cần chuyển từ cách học chủ yếu lắng nghe, ghi chép sang suy nghĩ và phản hồi tích cực với bạn, với thầy cô, phối hợp các hoạt động học tập của cá nhân và của nhóm. Có như vậy, mới thật sự đổi mới chương trình, SGK phổ thông mới một cách hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà trong những năm trước mắt và lâu dài./.

                                                                                                                                                                                                                 Bài viết: Bùi Thị Huyền