Cách viết bài trên trang web của trường

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Bước 2: Vào phần Nội dung

Bước 3: Vào thêm mới chọn thư mục là “tin tức”

Bước 4: Viết tiêu đề (Chỗ có dấu *)

Bước 5: Chọn danh mục để đưa bài viết vào

Bước 6: Viết nội dung (Chỗ có dấu *) Chèn ảnh vào bài viết

Bước 7: Chèn ảnh đại diện

Bước 8: Lưu lại bài viết

Bài viết liên quan