kết thúc năm học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY MỜI

 

       Chân trọng kính mời gia đình:………………………………………………..

Tới dự tết cổ truyền dân tộc của gia đình.

Vào hồi 10 giờ  00 phút , ngày 8 thánh 12 năm 2017

Tại gia đình, Bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên.

Gia đình rất mong sự hiện diện của quý khách.