kết thúc năm học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY MỜI

 

       Chân trọng kính mời gia đình:………………………………………………..

Tới dự tết cổ truyền dân tộc của gia đình.

Vào hồi 10 giờ  00 phút , ngày 8 thánh 12 năm 2017

Tại gia đình, Bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên.

Gia đình rất mong sự hiện diện của quý khách.

 

Bài viết liên quan