nhớ trường xưa

TUAÀN 16

Thba ngày 5 tháng 12 năm 2017.

Tiết 1: HĐGD Thể dục

Baøi 31 - Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá - Troø chôi : “ñua ngöïa”

I- MUÏC TIEÂU:

- Bieát caùch taäp hôïp haøng ngang,doùng thaúng haøng ngang,ñieåm ñuùng soá cuûa mình.

- Troø chôi : “Ñua ngöïa”.Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi.

II- ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN:

          - Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch vaø maùt

          - Phöông tieän: Coøi, vaïch troø chôi…

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: