Ngày em đến trường

DANH SÁCH PHÒNG 09

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Họ và tên

NTNS

Lớp

Bản

Số diện thoại

Ghi chú

1

VừThị Dúa

2007

5A3

Cà Là Pá

01683174120

TP

2

Giàng Thị Sinh

01/09/2008

4A1

Cà Là Pá

 

 

3

Vừ Thị Dợ

2008

5A3

Cà Là Pá

 

PP

4

Vừ Thị Mỷ

2010

2A

Cà Là Pá

 

 

5

Lầu Pà Nhìa

07/05/2008

4A1

Cà Là Pá

0886388489

 

6

Và Thị Chung

2008

4A2

Cà Là Pá

 

 

7

Giàng Thị Phua

2010

2A

Cà Là Pá

 

 

8

Hạ Thị Iá

01/04/2008

4A1

Cà Là Pá

0914773907

 

9

Vàng Thị Mua

2010

2A

Cà Là Pá

 

 

10

Và Thị Sẽ

2008

4A3

Cà Là Pá

 

 

11

Sùng Thị Kía

2007

5A2

Cà Là Pá

 

 

12

Vừ Thị Sềnh

2008

4A2

Cà Là Pá

01224710312

 

13

Sùng Thị Nú

12/09/2008

3A3

Cà Là Pá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                 Giáo viên phụ trách

                                                                      

 

 

                                                                              Lê Thị Dung

 

                                                                                           

                                                                               SĐT: 0948522024

                                                                                               0966267084