Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Sín Thầu

Bản Tả Kố Khừ - Sín Thầu
dbn-muongnhe-ptdtbtthcssinthau@edu.viettel.vn