Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm

Bản Trạm Púng - Quảng Lâm
dbn-muongnhe-ptdtbtthcsquanglam@edu.viettel.vn