A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT ĐẢNG 2021

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Kè;

Tập th Chi bộ Trường THCS Nậm Kè kim điểm với các nội dung chủ yếu sau:

                                                                                          Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2021

ĐẢNG BỘ XÃ NẬM KÈ

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NẬM KÈ

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    Nậm Kè, ngày 17 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHI ỦY

Năm 2021

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Kè;

Tập th Chi bộ Trường THCS Nậm Kè kim điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I- Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

              Chi ủy chi bộ chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu đi đầu trong mọi công tác của chính quyền cũng như đoàn thể, tổ, bộ phận.

              Chi ủy chi bộ quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến Ngành Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, đầu mỗi năm học toàn thể đảng viên, giáo viên tham gia học tập chính trị đầu năm đầy đủ, nghiêm túc.

              Chi ủy chi bộ luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên cũng như quần chúng, kịp thời điều chỉnh các nội dung kế hoạch để giải quyết từng vấn đề phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của nhà trường.

              Chi ủy chi bộ lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “duy trì sĩ số”, “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THCS”.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

              Chi ủy chi bộ lãnh đạo Nhà trường, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các Tổ, Bộ phận tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy-học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, chú trọng vai trò tự quản, mạnh dạn giao nhiệm vụ và hướng dẫn để học sinh tham gia vào các hoạt động phong trào, ngoại khóa, chuyên môn; chỉ đạo Đoàn trường thực hiện tốt nề nếp, tác phong,… giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

              Chỉ đạo công tác dự giờ, thăm lớp, thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, giáo viên; Tổ chức thực hiện việc dạy và học đúng chương trình, đúng tiến độ; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh,… nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của chi bộ và thực hiện chế độ báo cáo lên cơ quan Đảng cấp trên đúng qui định.

              Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo nhà trường quan tâm đến các tổ chuyên môn xây dựng nề nếp sinh hoạt chuyên môn định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, chủ đề nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Chi ủy chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác an ninh học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ,… bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.

Chi ủy chi bộ chỉ đạo tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng đạo đức nghề nghiệp và môi trường sư phạm lành mạnh. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Chi bộ và cấp trên phân công. Cụ thể trong năm học 2020-2021 nhà trường đạt được những kết quả như sau:

* Đối với học sinh: Toàn trường có 50 hs HTXS môn học, 202 HS HTT môn học;; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THCS100%; 04 tập thể lớp tiên tiến;

* Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Có 37 Lao động tiên tiến, trong đó có 05 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 Công đoàn viên được Công đoàn Ngành tặng Giấy khen “Công đoàn viên xuất sắc”; 08 đ/c được UBND huyện tặng Giấy khen.         

               * Đối với tập thể: Nhà trường được Chủ tịch Ủy Ban nhân tỉnh tặng danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bộ giáo dục tặng Bằng khen;

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

               Chi ủy chi bộ thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ, nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của chi ủy, đảng viên trong chi bộ.

               Chi ủy chi bộ chỉ đạo Nhà trường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong hội họp, hội nghị cán bộ, viên chức; công tác tổ chức cán bộ; nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; sắp xếp nhân sự đối với các tổ, bộ phận,...

               Chi ủy chi bộ thực hiện việc công khai các dự thảo kế hoạch, báo cáo, quyết định,…trên website nhà trường và niêm yết tại bảng tin của nhà trường trước khi tổ chức hội họp, góp ý và ban hành văn bản chính thức.

               Chi ủy chi bộ và tập thể chi bộ kiên quyết đấu tranh phê bình những biểu hiện coi thường kỷ luật Đảng, sinh hoạt hội họp không đầy đủ; làm việc riêng, thiếu tập trung, ghi chép nội dung họp không đầy đủ; phát biểu, phát ngôn thiếu tinh thần xây dựng, làm tổn thương tinh thần của cá nhân, tập thể và ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.

               Trong các buổi họp định kì hằng tháng của chi bộ đều quan tâm đến công tác phát triển Đảng, tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất để quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và cử đảng viên kèm cặp sâu sát góp ý, uốn nắn nhận thức, thái độ phấn đấu cho từng đối tượng. Không hẹp hòi nhưng cũng không dễ dãi trong quá trình xem xét kết nạp để đảm bảo đúng nguyên tắc và chất lượng.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chi ủy chi bộ đã tập trung việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong đảng viên, giáo viên, nhân viên; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi ủy chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém; lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê bình những tư tưởng, quan điểm sai trái của cán bộ đảng viên, giáo viên; chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhà trường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

              Chi ủy chi bộ đã chủ động giám sát kiểm tra việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              Chi ủy chi bộ luôn gương mẫu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đi đầu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong sinh hoạt đảng và đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ; chú trọng và tích cực làm công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch chỉ tiêu của Chi bộ đề ra.

            Chi ủy lãnh đạo tiếp tục thực hiện việc chống suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhà trường.

            Chi bộ động viên, tuyên dương các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi công tác đồng thời cũng kiên quyết phê bình, nhắc nhở cá nhân dù bất cứ lý do gì mà chậm trễ công việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể chi ủy chi bộ, nhà trường.

            Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ tổ chức góp ý, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cuối năm công bằng, công khai, đúng quy định, đúng quy trình.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

II- Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của nội dung 1:

+ Thời gian, thời lượng tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị chưa nhiều, chưa chuyên sâu vì nhà trường là đơn vị sự nghiệp, công tác chuyên môn khá nhiều nên thời gian để tổ chức cho công tác đảng đôi lúc còn bị hạn chế.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của nội dung 2:

+ Chưa đạt được đầy đủ các tiêu chí của trường học “xanh, sạch, đẹp, an toàn” vì cơ sở vật chất chưa đảm bảo như: Nhà vệ sinh, sân trường, sân tập thể dục thể thao, nhà đa năng, phòng học bộ môn.

+ Chưa đảm bảo được tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh hằng năm vì một số học sinh chưa nhận thức đúng đắn trong việc học tập và rèn luyện k năng sống cho mình, hổng kiến thức, thiếu ý chí nỗ lực để vươn lên nên tự bỏ học làm công việc khác.

+ Số lượng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh không nhiều vì nguồn học sinh giỏi ít và việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, không có chế độ để động viên nên có một số giáo viên chưa thực sự đầu tư chuyên sâu cho công tác này.

+ Gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới phương pháp dạy học vì cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy đã khang trang hơn trước, nhưng thực tế vẫn chưa đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học như hiện nay (thiếu nhà đa năng, hóa chất, thiết bị thực hành, máy tính thường xuyên hư hỏng, máy chiếu; sách giáo khoa không phù hợp, phòng học bộ môn…)

3. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của nội dung 3:

+ Công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, góp ý đồng nghiệp và việc góp ý xây dựng kế hoạch nghị quyết chưa thực sự hiệu quả vì vẫn còn một số đảng viên chưa tự tin bản thân, chưa bao quát, chưa sâu sát đến công tác của đồng nghiệp, tính tự phê bình và phê bình chưa cao

III- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (Nếu có)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

 Xuất sắc                   Tốt                       Trung bình                 Kém

IV- Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V- Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

Cấp ủy phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên cốt cán; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở động viên cán bộ, đảng viên, giáo viên phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ và nhà trường phân công.

Tăng cường hơn nữa việc quán triệt, làm cho cấp ủy chi bộ, đảng viên, có nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách); coi trọng việc mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy trong việc đề ra chủ trương, phướng hướng, nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ; coi trọng kiểm tra, giám sát những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cụ thể hóa các nội dung của quy chế trong chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày, đưa quy chế vào cuộc sống, để quy chế là cuộc sống, cuộc sống là quy chế.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay; phát huy vai trò của đảng viên, giáo viên trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy chi bộ; căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường để đổi mới việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết hiệu quả hơn; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết; cải cách hành chính, giảm hội họp, tinh giản các tổ, bộ phận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương những cá nhân tố giác, phát hiện tham nhũng, lãng phí; liên tục giáo dục tinh thần liêm chính của cán bộ, đảng viên.

            VI- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Sắp xếp công tác chuyên môn khoa học hơn nữa để dành nhiều thời gian cho tổ chức các hoạt động công tác của chi ủy chi bộ được chuyên sâu hơn nữa.

Tiếp tục duy trì việc giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và bảo vệ, bảo quản tài sản công, đồng thời đề nghị quý cấp lãnh đạo hỗ trợ, giúp đỡ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, cấp thêm thiết bị dạy học, …

Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh năm học 2021-2022.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cần phải tạo điều kiện nhiều hơn nữa để thu hút được cán bộ, giáo viên và học sinh tập trung, chuyên tâm vào việc dạy và học.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn điều chỉnh Kế hoach dạy học (Phân phối chương trình dạy học); giáo án; phương pháp dạy học cho đúng với những đổi mới và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường hiện nay.

Triển khai, quán triệt tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 theo tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao vai trò của mình trong công tác được phân công; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu và luôn tự bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để tự tin hơn nữa và mạnh dạn trong việc tự phê bình và phê bình.

            VII- Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

              Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

              Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành nhiệm vụ       

  Không hoàn thành nhiệm vụ

 

                                         T/M BAN CHI ỦY

                                               BÍ THƯ

 

 

 

Mẫu 06-HD KĐ.ĐG 2018

                                                                                                                                    

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: LÒ VĂN THANH
Nguồn:coppy Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết