06/11/21  Hoạt động chuyên môn  24
- KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KÈ GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025- KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM KÈ GIAI ĐOẠN 2021- 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - KẾ HOẠCH Giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022