Trường phổ hông dân tộc bán trú THCS Nậm Kè

Tác giả: Lò Văn Thanh
Nguồn: nhà trường