Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nậm Kè

Bản Phiêng Vai - Nậm Kè
dbn-muongnhe-ptdtbtthcsnamke@edu.viettel.vn