Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn

Bản Suối Voi -Leng Su Sìn
dbn-muongnhe-ptdtbtthcslengsusin@edu.viettel.vn