Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Chung Chải

Bản Đoàn Kết - Chung Chải
dbn-muongnhe-ptdtbtthcschungchai@edu.viettel.vn