lóp 3A1

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A1 BẢN:ĐK

NĂM HỌC: 2017- 2018

STT

Họ Và Tên

NTNS

Dân tộc

Họ Tên Mẹ

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 
 

1

Giàng Thị Bây

04/11/2009

Mông

Giàng Khoa Lòng

Xà Quế

 

 

2

Thào A Bình

2/9/2009

Mông

Thào A Chô

Xà Quế

 

 

3

Lỳ An Bình

16/03/2006

Hà Nhì

Lỳ Xè Chừ

Đoàn Kết

 

 

4

Sùng Thị Cú

15/7/2009

H Mông

Sùng Dả Thào

Pá Lùng 2

 

 

5

Sùng A Củng

08/06/2009

H Mông

Sùng A Của

Si Ma 2 – CC – MN

 

 

6

Chá A Cổng

1/6/2009

Mông

Chá A Lình

Xà Quế

 

 

7

Chá Thị Chải

01/04/2009

H’Mông

Chá A Mua

Pá Lùng 3

 

 

8

Lỳ Mó Chừ

19/06/2009

Hà Nhì

Lỳ Gạ Tư

Nậm Pắc

 

 

9

Lò Mạnh Châu

25/02/2009

Hà Nhì

Lò Mò Gỡ

Si Ma 1 – CC – MN

 

 

10

Sùng Thị Chỉ

08/05/2009

H Mông

Sùng A Cá

Pá Lùng 2

 

 

11

Sùng A Chở

15/07/2009

H Mông

Sùng A Chu

Pá Lùng 2

 

 

12

Giàng A Chua

17/02/2009

Mông

Giàng A Dính

Xà Quế

 

 

13

Lý A Dông

21/09/2009

H Mông

Lý A Tủa

Si Ma 2 – CC – MN

 

 

14

Sùng A Dung

07/08/2009

H’Mông

Sùng Sái Phình

Pá Lùng 3

 

 

15

Thào A Đu

16/04/2009

Mông

Thào Chái Ly

Xà Quế

 

 

16

Lầu A Hài

15/07/2009

H Mông

Lầu A Súa

Pá Lùng 2

 

 

17

Ngô Thúy Hiền

25/09/2009

Kinh

Ngô Văn Toản

Leng Su Sìn

 

 

18

Lỳ Mỳ Hương

16/03/2009

Hà Nhì

Lỳ Hà Tư

Đoàn Kết

 

 

19

Lỳ Ký Lan

09/10/2009

Hà Nhì

Lỳ Ký Chừ

Cây Muỗm

 

 

20

Nguyễn Chí Linh

11/09/2009

Kinh

Nguyễn Văn Chi

Leng Su Sìn

 

 

21

Đinh Tấn Thịnh

28/01/2009

Mường

Đinh Văn Tiến

Đoàn Kết

 

 

22

Thào Thị Cắn Bầu

02/09/2009

Mông

Thào A Chô

Xà Quế

 

 

23

Tô Thị Trang

01/08/2009

Kinh

Tô Thị Sang

Phứ Ma – Leng Su Sìn

 

 

24

Sùng Thị Dủ

25/12/2009

Mông

Sùng Bả Dạ

Cà Là Pá – Leng Su Sìn

 

 

GVCN

Bùi Thị Huê

 

Bài viết liên quan