Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Phiêng Vai - Nậm Kè