Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Huổi Lếch - Mường Toong
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

báo cáo thành tích cá nha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Huổi Lếch, ngày 10 tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH.

Họ và tên: Lò Thị Tim .

Sinh ngày: 09 tháng 01 năm 1991.

Quê quán: Pu Nhi – Điện Biên Đông – Điện Biên.

Nơi thường trú: Xã Huổi Lếch - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên.

Đơn vị công tác: Trường mầm non Huổi Lếch.

Chức vụ hiện nay: Giáo viên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng.

Quá trình công tác: Từ tháng 12/ 2015 đến nay là giáo viên trường mầm non Huổi Lếch.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

1. Quyền hạn nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy.

2. Sơ lược thành tích của cá nhân:

Là một giáo viên tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực phấn đấu rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia các phong trào do cấp ủy chính quyền địa phương, ngành, huyện tổ chức.

Tôi luôn thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn liền với cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung do Bộ trưởng kiêm phó thủ tướng chính phủ phát động; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học sáng tạo"; Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…

a. Xếp loại chất lượng của giáo viên:

* xÕp lo¹i chuyªn m«n:

Xếp loại: Khá

* xÕp lo¹i hå s¬ gi¸o ¸n:

XÕp lo¹i: Tốt

b. Sè l­îng, chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh:

* ChÊt l­îng nu«i d­ìng ®¸nh gi¸ qua viÖc theo dâi sù ph¸t triÓn cña trÎ theo biÓu ®å ph¸t triÓn.

Tæng sè häc sinh lµ: 34 ch¸u.

TrÎ thÊp cßi so víi chiÒu cao: 02/ 34 ch¸u = 6 %.

TrÎ suy dinh d­ìng so víi c©n nÆng: 01/ 34 ch¸u = 2,9 %.

* ChÊt l­îng gi¸o dôc: TrÎ cã thãi quen nÒ nÕp trong mäi sinh ho¹t hµng ngµy, trÎ ngoan, lÔ phÐp vâng lêi c« gi¸o vµ ng­êi lín, trÎ tiÕp thu tèt c¸c bµi häc trong ch­¬ng tr×nh.

TrÎ ®¹t tiªu chuÈn bÐ ch¨m: 34/ 34 ch¸u ®¹t 100 %

TrÎ ®¹t tiªu chuÈn bÐ ngoan: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

TrÎ ®¹t tiªu chuÈn bÐ s¹ch: 34/ 34 ch¸u ®¹t 100 %

Ph¸t triÓn về thể chất: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

Ph¸t triÓn vÒ nhËn thøc: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

Ph¸t triÓn vÒ ng«n ng÷: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

Ph¸t triÓn vÒ thÈm mü: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

Ph¸t triÓn vÒ TC - XH: 33/ 34 ch¸u ®¹t 97 %

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.

* Năm học: 2016 – 2017.

Lao động tiên tiến: QĐ số 1257/QĐ – UBND ngày 21/08/2017.

Trên đây là báo cáo thành tích của tôi năm học 2016 – 2017.

Công đoàn nhà trường Người báo cáo thành tích

( Ký, đóng dấu ) ( Ký, ghi rõ họ và tên )

 

 

 

 

Cà Thị Dung Lò Thị Tim

 

 

Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng nhà trường

( Ký tên, đóng dấu ) ( Ký, ghi rõ họ và tên )

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết