THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

30/03/2018
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất
6.707.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
42.400 đồng/cổ phần
11 NĐT
NĐT
10 NĐT
8.133.000 cổ phần
11 phiếu
8.133.000 cổ phần
1.420.000 cổ phần
500 cổ phần
50.500 đồng/cổ phần
42.400 đồng/cổ phần
50.500 đồng/cổ phần
42.500 đồng/cổ phần
42.514 đồng/cổ phần
10 NĐT
NĐT
10 NĐT
6.707.000 cổ phần
cổ phần
285.140.450.000 đồng

Từ ngày 31/03/2018 đến 16h ngày 09/04/2018

Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

Bài viết liên quan