Tài liệu chính thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất công bố tài liệu chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download tài liệu tại đây:
 

Bài viết liên quan