Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo danh sách học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học: 2020-2021

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo đến PHHS danh sách học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học: 2020-2021