THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ SĨ LIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thông báo về Quyết định và Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020 - 2021

Quyết định và Danh mục có file đính kèm.

#Admin

- Quyết định ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên năm học 2020-2021.

        /upload/20847/fck/files/QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH MỤC KÈM THEO(1).pdf

- Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên năm học 2020-2021

        /upload/20847/fck/files/THÔNG BÁO DANH MỤC SGK LỚP 1 NH 2020-2021(1).pdf

Bài viết liên quan