3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

3. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện).

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế; trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, đối chiếu với các điều kiện sáp nhập, chia tách theo quy định theo các văn bản của các cấp.

+ Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định sáp nhập, chia tách hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ;

+ Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc bưu chính công ích.

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên (Bản chính);

+ Tờ trình UBND cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định sáp nhập, chia tách trường Mầm non.

 e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hoặc văn bản không đồng ý.

 i) Lệ phí: Không có.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

.+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

+ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.